بازار کسب و کار

هر کسب و کار برای اینکه بتواند از ظرفیتهای موجود در بازار به درستی بهره ببرد باید بازار خود و رقبا را به خوبی رصد کرده و با توجه به ظرفیتها و فرصتهای موجود بهترین حالت را برای کسب و کار رقم بزند. از این رو، توجه به اصول بازار و بازاریابی می تواند راهگشای کم هزینه ای برای دروی از ایجاد هزینه و کسب درامد باشد.

بر این اساس برخی از خدمات قابل ارائه فیت کسب در حوزه بازار کسب و کارها عبارتند از:

  • تحقیقات بازاریابی، تحلیل و آسیب شناسی کسب وکار باشگاه
  • تحلیل موقعیت کسب و کار در بازار و ارائه بهترین جایگاه با توجه به ظرفیتهای احصا شده
  • بررسی مشتریان و مطالعه میزان رضایت و وفاداری انها نسبت به برند و محصولات ان

برخی از مقالات

برخی از مقالات زیرساخت کسب و کار

بازار کسب و کار

02